اطلاعات مربوط به روز شنبه 6 بهمن 1397


ماساژ زیبایی طب سنتی طب سوزنی
09:00 am قابل رزرو قابل رزرو عدم حضور پزشک عدم حضور پزشک
09:30 am قابل رزرو قابل رزرو عدم حضور پزشک عدم حضور پزشک
10:00 am قابل رزرو قابل رزرو عدم حضور پزشک عدم حضور پزشک
10:30 am قابل رزرو قابل رزرو عدم حضور پزشک عدم حضور پزشک
11:00 am قابل رزرو قابل رزرو عدم حضور پزشک عدم حضور پزشک
11:30 am قابل رزرو قابل رزرو عدم حضور پزشک عدم حضور پزشک
12:00 pm قابل رزرو قابل رزرو عدم حضور پزشک عدم حضور پزشک
12:30 pm قابل رزرو قابل رزرو عدم حضور پزشک عدم حضور پزشک
13:00 pm قابل رزرو قابل رزرو عدم حضور پزشک عدم حضور پزشک
13:30 pm قابل رزرو قابل رزرو عدم حضور پزشک عدم حضور پزشک
14:00 pm قابل رزرو قابل رزرو عدم حضور پزشک عدم حضور پزشک
14:30 pm قابل رزرو قابل رزرو عدم حضور پزشک عدم حضور پزشک
15:00 pm قابل رزرو قابل رزرو عدم حضور پزشک عدم حضور پزشک
15:30 pm قابل رزرو قابل رزرو عدم حضور پزشک عدم حضور پزشک
16:00 pm قابل رزرو قابل رزرو عدم حضور پزشک عدم حضور پزشک
16:30 pm قابل رزرو قابل رزرو عدم حضور پزشک عدم حضور پزشک
17:00 pm قابل رزرو قابل رزرو عدم حضور پزشک عدم حضور پزشک