اطلاعات مربوط به روز سه شنبه 9 بهمن 1397


ماساژ زیبایی طب سنتی طب سوزنی
10:00 am قابل رزرو عدم حضور پزشک قابل رزرو قابل رزرو
10:30 am قابل رزرو عدم حضور پزشک قابل رزرو قابل رزرو
11:00 am قابل رزرو عدم حضور پزشک قابل رزرو قابل رزرو
11:30 am قابل رزرو عدم حضور پزشک قابل رزرو قابل رزرو
12:00 pm قابل رزرو عدم حضور پزشک قابل رزرو قابل رزرو
12:30 pm قابل رزرو عدم حضور پزشک قابل رزرو قابل رزرو
13:00 pm قابل رزرو عدم حضور پزشک قابل رزرو قابل رزرو
13:30 pm قابل رزرو عدم حضور پزشک قابل رزرو قابل رزرو
14:00 pm قابل رزرو عدم حضور پزشک قابل رزرو قابل رزرو
14:30 pm قابل رزرو عدم حضور پزشک قابل رزرو قابل رزرو
15:00 pm قابل رزرو عدم حضور پزشک قابل رزرو قابل رزرو
15:30 pm قابل رزرو عدم حضور پزشک قابل رزرو قابل رزرو
16:00 pm قابل رزرو عدم حضور پزشک قابل رزرو قابل رزرو
16:30 pm قابل رزرو عدم حضور پزشک قابل رزرو قابل رزرو
17:00 pm قابل رزرو عدم حضور پزشک قابل رزرو قابل رزرو
17:30 pm قابل رزرو عدم حضور پزشک قابل رزرو قابل رزرو
18:00 pm قابل رزرو عدم حضور پزشک قابل رزرو قابل رزرو
18:30 pm قابل رزرو عدم حضور پزشک قابل رزرو قابل رزرو
19:00 pm قابل رزرو عدم حضور پزشک قابل رزرو قابل رزرو
19:30 pm قابل رزرو عدم حضور پزشک قابل رزرو قابل رزرو
20:00 pm قابل رزرو عدم حضور پزشک قابل رزرو قابل رزرو